Slik skaper BIM effektivitet og presisjon i byggeprosessen

Høyere presisjon, bedre økonomi og økt bærekraft

Byggnæringen har i lengre tid vært under press grunnet utflatning i produktivitet, høyere kostnader og økte krav til bærekraftsmål. I Nerli ønsker vi å være pådrivere for bærekraftig utvikling innen solskjermingsbransjen, og de siste årene har vi påbegynt arbeidet med å lose selskapet og bransjen i riktig retning.

For å møte denne utviklingen tar nemlig flere og flere bedrifter i bruk BIM, som i bransjen blir sett på som en primær byggestein for digital sporbarhet i byggeprosjekter. Dette fordi BIM gir alle deltakere tilgang til nødvendig informasjon. Bruk av BIM antas å skape høyere presisjon, bedre økonomi og økt bærekraft i enhver byggeprosess. Etter hvert som stadig flere aktører tar i bruk BIM, får informasjonsstrømmen høyere presisjon, slik at man unngår misforståelser og unødvendig svinn.

Men hva er egentlig BIM?

Kort fortalt er BIM en prosess for å opprette og administrere informasjon om et bygg gjennom hele livssyklusen, fra design til rivning og videre til gjenvinning. På norsk kaller vi dette for bygningsinformasjonsmodellering.

BIM er selve kjernen av informasjonsutveksling mellom deltakende parter i byggeprosjektet; fra byggherrer og arkitekter, til håndverkere, myndigheter og brukere av bygget. BIM gir viktig beslutningsgrunnlag og grunnleggende føringer for videre faser i byggeprosjektet, gjennom digital modellering av alt som skal designes, prosjekteres, bygges eller driftes – og kan brukes i alle faser av byggeprosjektet.

I Nerli har vi utviklet nye BIM-filer for å sikre at mest mulig relevant informasjon er tilgjengelig i alle ledd av prosessen, fra arkitektstudiet til energivurdering.

Dersom disse filene tas i bruk tidlig i en byggeprosess vil det skape betydelig gevinst i alle ledd. Dette gir unektelig solide fordeler. Det kan redusere feilmålinger, skape færre forsinkelser og færre avvik, noe som vil forhindre økte kostnader for byggherre, mindre frustrasjon blant entreprenørene og, ikke minst, et lavere klimaavtrykk.

BIM bidrar dessuten til å øke samhandling og effektivisere hele byggeprosessen ved å koble alle aktører sammen.

BIM-filer og BIM-objekter gir prosjektet ditt essensiell informasjon

I BIM-filene finner vi all essensiell informasjon tilknyttet byggeprosjektet, og her finner vi også informasjon knyttet opp mot det vi kaller BIM-objekter. BIM-objekter er på sett og vis «byggeklosser» i byggprosjektet, og inneholder informasjon om blant annet geometri med fysiske mål, og data om hvordan objektet oppfører seg i virkeligheten, også kalt behavioural data.

Objektene klassifiseres som enten «component» eller «layered», og dette forteller om hvorvidt objektet har fast form, som eksempelvis vinduer og dører, eller ikke fast form, som eksempelvis tepper og vegger. Dette er naturligvis av interesse både i planleggings, og byggefase, og årsaken til at du bør produsere, eller kjøpe riktige BIM-filer til ditt prosjekt.

Hvordan benyttes BIM i byggprosessen?

Byggprosessen deles gjerne i fire faser:
  1. Planleggings- og predesignfasen.
  2. Designfasen.
  3. Bygging- og konstruksjonsfasen.
  4. Driftsfasen.
Fase 1 - Planleggings- og predesignfase

I den første fasen tegner arkitekten en modell som viser tredjeparter hvordan et bygg vil kunne se ut, og hovedelementer i byggkonstruksjonen. Ofte lages det modeller av bygget for å gi en visuell fremstilling av byggmålet.

For å visualisere området rundt bygget, blir gjerne eksisterende data om beliggenhet og reguleringsplaner implementert og visualisert gjennom et verktøy som visualiserer området rundt bygningen.

Gjennom bruk av BIM filer kan man gi presise fremstillinger som godt reflekterer hvordan sluttproduktet blir seende ut. I denne fasen får man også et estimat på kostnader og materialforbruk. Når denne delen av prosjektet så er avklart, går man videre til designfasen.

Fase 2 - Designfasen

I denne fasen detaljeres designet ytterligere og man gjør mengdeberegninger, materialplanlegging, kostnadsoversikt og tidsestimater.

Dette vil kunne gi god kontroll på prosjektets rammer og presis styring av kostnad, tid og omfang. Ved å bruke verktøy for å kontrollere mulige feil i modellen avdekkes dette tidlig, slik at man unngår kostbare feil på byggeplassen.

Når alle designdetaljer er på plass, går man i gang med bygg- og konstruksjonsfasen.

Fase 3 - Bygg- / konstruksjonsfase

I denne fasen starter produksjon av bygningselementer i henhold til spesifikasjonene i BIM. Ved å bruke egnede verktøy på byggeplassen sikrer man at designet følges og man unngår misforståelser mellom arkitekt og utførende håndverker.

Simuleringer brukes i denne fasen for å sikre god fremdrift og få kontroll på eventuelle forsinkelser så tidlig som mulig. Det gjøres blant annet krasjtester med kontrollverktøy, for å avdekke mulige problemer. Dataene benyttes også til tidsplanlegging og spesifikke mengdeberegninger.

Fase 4 - Driftsfase

Når bygget er ferdigstilt går man inn i driftsfasen. Dataene som er samlet gjennom de foregående fasene brukes i resten av byggets levetid til drift og vedlikehold. Når bygget så en gang i fremtiden skal rives brukes dataene i BIM for å sikre god resirkulering.

Et godt gjennomført byggeprosjekt er avhengig av en rekke faktorer underveis. Det er mye som skal på plass i ulike faser, og mye å holde styr på. Så hvordan sikrer du at du hensyntar alle faktorer og samtidig slår et slag for miljøet?

Inn i fremtiden med bruk av BIM

Bærekraft og god prosjektøkonomi starter med presise data, og bruk av BIM og BIM-filer vil kunne redusere svinn og øke presisjonen i ditt prosjekt. Du kan samtidig styrke ditt bærekraftsarbeid gjennom å sikre nøyaktig informasjon for et lavest mulig miljøavtrykk. Dette handler blant annet om gode valg av materialer, behandling av avfall, reduksjon av svinn og riktig vedlikehold.

Det er dessuten viktig at du tenker grundig gjennom når i prosjektfasen de ulike elementene bør på plass. Ofte opplever vi i Nerligruppen at prosjekter er ferdig tegnet før viktige elementer som solskjerming kommer på plass. Solskjerming kan for eksempel redusere energibehov i bygget og således være viktig for økonomisk drift. Dette kan unngås ved å integrere BIM-objekter direkte inn i planleggings-og designfasen.

Dersom leverandør kobles på tidlig nok i prosjekt kan BIM-filer gi arkitekten estetisk spillerom og gjøre viktige beregninger basert på verdier i filene. Produktmål blir mer nøyaktige, materialer riktige og man unngår misforståelser og fordyrende forsinkelser.

Best effekt får du når du vurderer alle scenarioer tidlig i prosjektforløpet, også det du tenker du kanskje bør vente med. BIM-filer med riktig produktinformasjon kan gi deg dette forspranget, og sikre at du tegner et presist resultat på et tidlig tidspunkt.

Ved å jobbe aktivt med våre leverandører for å øke kompetanse rundt BIM, vil vi bidra til at våre underleverandører kan gjøre bedre valg når det kommer til miljø og bærekraft. Vi ønsker å påvirke vår verdikjede i alle ledd, og skape et godt sted for neste generasjon.

For vår del starter det med energibesparende solskjerming.

Del artikkelen